در حال حاضر کارخانجات کک سازی کشور بازار هدف حوزه ذغال سنگ کشور هستند.

برنامه تولید ذغال سنگ کنسانتره کشور در سال 94 حدود 1/5 میلیون تن بوده است (3 میلیون تن زغال سنگ خام) که در سال مذکور به دلیل وضعیت نامناسب بازار، عدم آماده سازی معادل و عدم سرمایه گذاری جهت خرید تجهیزات، تولید واقعی زغال سنگ کنسانتره کشور به حدود 1/2 میلیون تن کاهش یافته است. لذا با توجه به بازار مصرف مشخص داخلی، ضرورت سرمایه گذاری در صنعت زغال سنگ کاملا مشخص است.

بعدی
قبلی