هدف: استخراج سالیانه 500.000 تن زغال سنگ کنسانتره

 مجوزهای اخذ شده:

 – پروانه بهره برداری معدن پروده 2

 – پروانه اکتشاف پروده 3

 کارفرما: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی

 نحوه ی همکاری: از طریق جذب سرمالیه گذار

 میزان ذخیره: 108 میلیون تن

 پیش بینی مدت اجرای پروژه: 3 تا 4 سال

بعدی
قبلی