هدف: استخراج سالیانه 350.000 تن زغال سنگ حرارتی

 مجوزهای اخذ شده: پروانه اکتشاف

 کارفرما: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی

 نحوه ی همکاری: از طریق جذب سرمالیه گذار

 میزان ذخیره: 100 میلیون تن

 پیش بینی مدت اجرای پروژه: 3 تا 4 سال

 مدت بهره برداری از معدن: 25 سال

بعدی
قبلی