مجوزهای اخذ شده: پروانه بهره بردای

 هدف: استخراج سالیانه 300.000 تن زغال سنگ حرارتی

 کارفرما: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی

 نحوه ی همکاری: از طریق جذب سرمالیه گذار

 میزان ذخیره: 80 میلیون تن

 پیش بینی مدت اجرای پروژه: 3 تا 4 سال

 مدت بهره برداری از معدن: 25 سال

بعدی
قبلی